dijous, 14 d’abril de 2011

Matricula’t en valencià

El marc legal actual en matèria educativa al País Valencià determina uns objectius que fan necessari l’establiment dels mitjans perquè l’alumnat domine, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà segons l’article 19 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983.

Des d’un punt de vista psicopedagògic, a l’hora de triar el tipus d’ensenyament que es vol per als infants, cal tenir clar que en una educació bilingüe l’alumnat suma un segon idioma al repertori propi d’habilitats, i sense cap esforç addicional a l’aprenentatge de l’idioma familiar. A més, els escolars obtenen altres beneficis de caràcter acadèmic i intel·lectual.

Quins són els avantatges d’optar per l’ensenyament en valencià?

1. S’aconsegueix la plena competència lingüística en valencià i castellà.

2. El domini efectiu de més d’una llengua facilita el coneixement d’altres idiomes.

3. Possibilita una millor integració en la realitat cultural i lingüística valenciana i més eixides professionals.

4. Augmenta el rendiment escolar.

5. El fet que tots els membres d’una societat coneguen i puguen usar les llengües oficials, afavoreix la convivència i el respecte en una comunitat lingüísticament i culturalment diversa.

6. El bilingüisme enriqueix socialment i culturalment les persones.A més, porta a una major comprensió, tolerància i respecte cap als altres.


Els programes d’educació bilingüe i la seua metodologia

El sistema educatiu valencià estableix que en finalitzar l’escolarització obligatòria l’alumnat ha de saber utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà. Per tal d’aconseguir-ho hi ha dos programes d’educació bilingüe òptims: el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d’Immersió Lingüística (PIL). En aquests dos programes la llengua base d’aprenentatge, d’escolarització inicial i d’iniciació sistemàtica de la lectura i l’escriptura és el valencià.

    El Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV)

Als centres d’Educació Infantil i Primària el PEV va adreçat a l’alumnat majoritàriament valencianoparlant. S’utilitza el valencià com a llengua principal en la instrucció. Es prestigia la llengua pròpia de l’alumnat, s’augmenta la competència lingüística i també s’aconsegueix un bon domini del castellà.

    El fet que l’alumnat valencianoparlant comence l’escolaritat donant més importància al valencià, augmenta l’oportunitat d’adquirir un domini formal de la llengua, ja que consolida la competència lingüística i afavoreix l’òptima adquisició tant del castellà com d’altres llengües. El castellà s’incorpora des del primer moment amb un enfocament comunicatiu que potencia el seu aprenentatge. Posteriorment, s’incorpora des del primer moment amb un enfocament comunicatiu que potencia el seu aprenentatge. Posteriorment, s’incorpora la tercera llengua, un idioma estranger, continuant el mateix enfocament didàctic.

  Als centres d’Educació Secundària el PEV va adreçat tant a l’alumnat valencianoparlant com castellanoparlant.

    El Programa d’Immersió Lingüística (PIL)

    Dissenyat per a escolars majoritàriament castellanoparlants, les famílies dels quals opten per una escola en valencià, perquè així s’hi integren lingüísticament des de l’inici de l’escolaritat. L’alumnat manté i millora l’idioma familiar i n’adquireix un altre, el valencià, a través d’una metodologia basada en un enfocament comunicatiu de les llengües que fomenta la comprensió i l’expressió a partir de situacions viscudes, en les quals la nova llengua s’aprén al mateix temps que s’usa. Al PIL el castellà, com a àrea i com a llengua d’instrucció, s’hi incorpora a partir del primer o segon cicle de Primària, segons el context sociolingüístic del centre.

    Per al bon funcionament del PIL és molt important el suport de les famílies: han de conéixer els mecanismes i les estratègies del procés d’ensenyament-aprenentatge, han de comprendre també l’esforç que realitzen els seus/les seues fills/filles, així com la dedicació del professorat i han d’adoptar una actitud positiva de valoració de la nova llengua.

    D’altra banda, l’alumnat que segueix el PIL en l’Educació Infantil i Primària té continuïtat en l’Educació Secundària en el Programa d’Ensenyament en Valencià. Cal recordar també que a la Universitat es poden continuar els estudis en valencià.


Sí a les oportunitats
MATRICULA EN FUTUR,
MATRICULA EN VALENCIÀ 2011

Telèfon d'informació : 96 347 27 83 

Correu electrònic: matricula@escolavalenciana.org

Díptics:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada